استاد مصطفی باطانی PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

استاد مصطفی باطانی


درجه : مشکی دان 2

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

داور هاپکیدو کشور

مربیگری سبکی هاپکیدو کشور


تحصیلات :

لیسانس

سابقه در هاپکیدو :12 سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir