شرايط و قوانین سبک هاپکیدو کشور PDF چاپ نامه الکترونیک
مقالات - هاپکیدو
نوشته شده توسط ziaeepour   
سه شنبه 04 بهمن 1390 ساعت 17:14

شرايط و قوانین  سبک هاپکیدو کشور

تعریف مربی

مربي به شخصي گفته مي شود كه در دوره هاي آموزش مربيگري شركت نموده آزمونهاي ( تئوري و عملي) را با موفقيت به پايان رساند و در پايان بتواند بر اساس قوانين و مقررات سازمان تربيت بدني به اخذ كواهينامه مربيگري نائل آيد و از نظر معنوي فردي ساخته شده و داراي تعادل روحي باشد.شرح وظايف مربی

1- رعايت كليه مفاد بخشنامه هاي ارسالي از سوي سبك دفاع هاپکیدو و هيئتهاي مربوطه
و سازمان تربيت بدني.
2- رعايت نمودن دقيق به كليه موارد فني و آموزشي هاپکیدو دركلاس تدريس.
3- حضور فعال در ساعات تدريس در باشگاههاي خود با رعايت قوانين حضور در كلاس.
4- هماهنگ نمودن لباس و وسايل استاندارد سبك هاپکیدو در سر كلاس آموزشي.
5- مربي موظف است آموزش دفاع شخصي و سلاحهاي سرد را در كلاس جداگانه خارج از كلاسهاي ديگر
تشكيل و تدريس نمايد.
6- مربي موظف است با نماينده تعيين شده در استان همكاري لازم را داشته باشد.
7- مربي موظف است كليه وسايل آموزشي را از طريق نماينده استان و يا سبك تهيه نمايد.
8- مربي موظف است تاريخ آزمون و يا مسابقات كه از طريق سبك يا نماينده مربوطه مطرح مي شود
را به اطلاع هنرجويان رسانده و آنها را آماده نمايد.
9- هرمربي موظف است در صورت تشكيل هر كلاس در هر باشگاه نماينده مربوطه را در جريان گذاشته  تا در پرونده وي ثبت گردد.
10- مربـي موظف است درآمـوزش و مسـابقـات بويـژه مبـارزه از وسـايل ايـمني شامل (كلاه ، لثه کاپ، دستکش ویا بدون دستکش استفاده نماید  
11-ارائه گزارش كار و بيلان فعاليت ساليانه بر اساس اطلاعات واقعي و حقيقي طبق فرمهاي مخصوص كه
از طريق نمايندگان ارسال مي شود.
12-حضور در كلاسهـا و جـلسـاتي كه از سوي سبك هاپکیدو برگزار مي شود.
13-مربي موظف است هر دو هفتـه يكبار با نمـاينده تعين شـده ارتباط بـرقرار كرده و از برنـامه هاي موجود اطلاع حاصل نمايد.شرايط شركت در كلاس مربيگري درجه 3

1- حداقل سن 20 سال
2- حداقل مدرك ديپلم
3- كمربند مشكي
4- داشتن معرفينامه از هيئت رزمی استان مربوطه
تبصره: اعضاء تيم هاي ملي و قهرمانان اول تا سوم كشوري در صورت داشتن گواهينامه پايان تحصيلات راهنمايي با مد نظر قرار دادن ساير شرايط مي توانند در اين دوره ها شركت نمايند.شرايط شركت در كلاس مربيگري درجه 2

1- حداقل سن 23 سال.
2- حداقل مدرك تحصيلي ديپلم
3- دارا بودن كمربند مشكي (دان 2)
4- داشتن گواهينامه مربيگري درجه 3 و دو دوره شركت در كلاسهاي هماهنگي مربيان
5- داشتن معرفينامه از هيئت رزمی مربوطه مبني بر همكاري مستمر در امر آموزش
6- ارائه گواهي مبني بر حداقل 3 سال تجربه و كار مربيگري فعال و كسب 75 امتياز بر اساس مفاد
ماده 13 آئين نامه دوره هاي مربيگريشرايط شركت در كلاس مربيگري درجه 1

1- حداقل سن 26 سال.
2- حداقل مدرك تحصيلي ديپلم
3- دارا بودن كمربند مشكي (دان 3)
4- داشتن گواهينــامه مربيگري درجه 2 و دو دوره شركت در كلاسهاي هماهنگي مربيان پس از اخـذ
گواهينامه درجه 2
5- داشتن معرفينامه از هيئت رزمی استان مربوطه مبني بر همكاري مستمر در امـر آمـوزش و تـائيد
حداقل 3 سال آموزش در مكانهاي ورزشي


تعريف نماينده

نماينده به فردي اطلاق مي شود كه بتواند از نظر فني و اداري سبك با سبك ، مربي و ديگر رشتـــه هاي مختلف ورزشي ارتباط برقرار كرده و با برنامه هاي مدون و منظم و با هماهنگي سبك دفاع شخصي هاپکیدو بتواند مربيان ، اعضاء و هنر جويان سبك را به رشد فني و فرهنگي بالايي برساند.شرح وظايف نماينده


1- نماينده موظف است خود و مربيان تحت پوشش آموزش هاپکیدو  را با لباس
رسمي سبك تدريس نمايد.
2- هر نماينده موظف است جلسات ماهيانه اي را با مربيان تــحت پوشش خود به منظور تبــادل نــظر و
پيشبرد اهداف سبك تشكيل و نسخه اي از صورتجلسه مربوطه را به دفتر مركزي سبك ارسال نمايد.
3- نماينده موظف است به تشكيل يك هيئت در استان خود مي باشد و هر هيئت متشكل شده از:
(( 1- نماينده،2- دبير،3- بازرس،4- مسئول فني،5- مسئول مسابقات،6- مسئول داوران))
4- هر نماينده موظف است تركيب هيئت استان را حداكثر يكماه پس از تشكيل آن به دفتر مركزي ارسال
نمايد.
تبصره: هر نماينده مي بايست هر گونه تغيير در تركيب هيئت استــان را سريعاً به دفتــر مركزي سبــك
گزارش نمايد.
5- هر نماينده موظف است فهرست كامل مربيان تحت نظر خود را با ذكر مشخصات كامل مربي، باشگاه،
ساعت و روز تمرين و يك شماره تلفن و آدرساز مربي به دفتر مركزي ارسال نمايد.
6- نماينده مي تواند جهت رشد و توسعه آموزش هاپکیدو  از وسايل تبليغــاتي
مجاز استفاده كرده و فعاليت چشمگيري داشته باشد.
7- هر نماينده بايد كليه وسايل مورد نياز مربيان و هنرجويان را (لباس، سلاح،فيلم آموزشي،كتاب و …)
طبق استاندارد سبك تهيه و در اختيار مربيان و هنرجويان قرار دهد.
8- هر نماينده موظف است حداقل ماهي يكبار با دفتر مركزي سبك تماس داشته تا از برنامه هاي سبك
اطلاع و هماهنگيهاي لازم را به عمل آورد.
9- نماينده موظف است مربيان رشته هاي مختلف ورزشي ارتباط برقرار نموده و در رابــطه با چگونگي
آموزش هاپکیدو اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار دهد.
10- نماينده موظف است تاريخهاي آزمون و مسابقاتي كه از طرف سبك اعلام مي گردد را به كليه مربيان تحت نظر خود رسانده و هنرجويان را براي مسابقه آماده نمايد.
11- نماينده موظف است ضمن هماهنگي با مربيان منطقه نسبت به برگزاري مسابقات و آزمونهاي داخلي استان اقدام نمايد.
12- نماينده موظف است كليه برنامه ها و طرحهايي را كه با مربيان خود هماهنگي نموده قبل از اجراء به دفتر مركزي سبك گزارش و بعد از صدور مجوز به مرحله عمل در آورد.
13- هر نماينده تا زمانيكه فعاليت مثبتي در پيشبرد اهداف سبك داشته باشد مي تواند در سمت خود باقي بماند.
14- با مشاهده هر گونه تخلف از برنامهاي سبك دفاع شخصي هاپکیدو  نمايندگي از فرد ساقط و به شخص واجد شرايط ديگري واگذار مي شود.شرح وظايف كميته آزمون


اهداف:
برگزاري آزمونهاي ارتقاء كمربند در چهار چوب قوانين تحت اساتيد مجرب با تائيده سبك دفاع شخصي هاپکیدو.
1- اعلام برنامه آزمون جهت درج در تقويم ورزشي ساليانه سبك و ابلاغ آن به استانها.
2- انتخاب مربيان واجد الشرايط با همكاري نمايندگان استانها به عنوان ممتحن در استان.
3- اعزام نماينده سبك جهت آزمون به مركز استانها در زمان برگزاري آزمون
4- تهيه و ابلاغ موارد آزمون تصويب شده از طرف كميته فني.
5- تهيه مدارك، هزينه ها ي شركت در آزمون و كنترل بر واريز مبالغ لازم به حساب سبك.
6- اخذ و كنترل مدارك شركت كنندگان در آزمون.
7- صدور گواهينامه كمربند قبول شدگان در آزمون.
8- بررسي و ارائه آمار قبول شدگان و مردودين به تفكيك هر استان براي دوره آزمون.
9- ارائه گزارش عملكرد به سبك دفاع شخصي هاپکیدو .
10- ارتباط و همكاري صميمانه با تمام اعضاء كادر اجرائي سبك .نحوه برگزاري آزمون

1- شرايط برگزاري آزمون
2- مدت زمان آزمون كمربند زرد تا مشكي
3- مبلغ حق آزمون كمربند زرد تا مشكي
4- اعلام نتايج و صدور احكام
5- حق الزحمه اعضاء كميته آزمونشرايط شركت در آزمون

1- داشتن اصل كارت بيمه ورزشي الزامي است.
2- همراه داشتن معرفينامه از مربي جهت شركت در آزمون استاني.
3- بهمراه داشتن 2 قطعه عكس پشت نويس شده.
4- داشتن يك برگ كپي شناسنامه.
5- داشتن اصل كارت گواهينامه كمربند قبلي و كپي آن در هر نوبت الزامي است.
6- كسانيكه گواهينامه كمربند هر دوره از آزمون را دريافت ننمايند مجاز به شركت در آزمون دوره
بعد نمي باشند.شرايط برگزاري آزمون

1- برگزاري آزمون زرد و سبز به عهده مربي يا نماينده مي باشد.
2- برگزاري آزمونهاي قرمز ، قهوهــاي و مشكي در صورت حد نصاب در آن استان ( با حضور نمــاينده سبك دفاع شخصي و سلاحهاي سرد) در غير اين صورت نمـايندگان متقـاضيان را جـهت شـركت در آزمونهاي سراسري معرفي مي نمايد و برگزاري آزمونهـاي مشكي دان 1 به بالا فقط تـوسط سبك و به صورت سراسري انجام مي گيرد.
3- نماينده هر استان مي تواند مطابق با زمانبندي سبك دفاع شخصي هاپکیدو  آزمون ارتقاء كمربند را برگزار نمايد.
4- آزمونها در استانها سالي 4 بار، طبق هماهنگي لازم با سبك دفاع شخصي هاپکیدو برگزار ميگردد.
5- آزمون رده استاني( قرمز، قهو اي، مشكي) طبق تاريخهاي مشخص شده از سوي سبك دفاع شخصي
هاپکیدو در استـانها بـرگزار مي گـردد10 روز قبــل از بـرگزاري آزمـون، ممتـحن از سـوي سبك دفاع شخصي و سلاحهاي سرد به استان مربوطه معرفي مي گردد.
6- آزمون ارتقاء كمربند(قرمز، قهوه اي) در هر استان مي بايست زير نظر مربيان مشكي دان 1 صورت پذيرد. در صورت نداشتن مربي مشكي دان 1 در استان، استان زيربط موظف است تا مراتب را به سبك اعلام و يك نفر نماينده آزمون فوق اعزام دارد.
7- اگر استاني فاقد مربي مشكي دان 1 باشد در صورت صلاحديد سبك مي توان از 3 نفر مربي كمربند مشکی استفاده نماید
8- مشكي جهت آزمون قرمز و قهوه اي استفاده نمايد.
9- در خواست آزمون( قرمز،  مشكي) طبق تاريخهاي هماهنگ شده با سبك مي بايست از طرف استانها و با معرفي ممتحن به سبك ارسال گردد.ضمناً يك نفر نماينده از سبك جهت آزمون معرفي مي گردد.
10- در آزمونهاي(زرد، سبز)كه در استـانها بصورت سراسري برگزار مي شـود نمـاينده سبك در استـان مربوطه موظف است هزينه هاي آزمون و حكم كمربند را يكجا دريافت نمـايـد تـا سـريع نـسبـت به صدور احكام اقدام نمايند( افرادي كه در آزمون مردود مي شود هزينه آزمون از مبلغ دريافتي فرد كسر و مبلغ حكم گرفته شده به فرد عودت داده مي شود.)
11- چنـانچه استاني برخوردار از 30 نفر هنـرجوي ( قـرمز به مشـكي ) باشنـد مي تواننـد يكماه قبل در خواست آزمون خود را به سبك هاپکیدو ارسال نمايند.
12- در مورد آزمون قرمز به مشكي، برگه هاي آزمون بايد بدون لاك گرفتگي و يا خط خوردگي به سبك عودت داده شود و در صورت وجود اين مشكل مردود خواهد شد.
13 امضاء نماينده اعزامي از سبگ به استان در تائيد آزمون الزامي است و در غير اين صورت مــورد تائيد سبك نبوده و مردود تلقي مي شود.
14- نتايج بايد در فرم مخصوص آزمون كه توسط سبك در اختيار استانها قرار داده شده ثبت و سپس بـه امضـاء افراد سبك آزمون رسيده و سرانجام با تائيد نماينده از طرف استان به سبك ارسال شود.
15-كليه مخارج ممتحن اعم از اياب و ذهاب، حق الزحمه و اسكان به عهده نمايند سبك استان مربوطه مي باشد.
16-اعضاء برگزار كننده آزمون موظف به برقراري نظم و حسن اجراي آزمون و نماينده اعزامي سبك ناظر به آزمون مي باشد.
17-نماينده سبك در استانهـا موظفند هنرجويان متقـاضي جهت شركت در آزمونهاي ارتقاء كمربنـد مشكي دان 1 به بالا را ثبت نام و به آزمونهاي سراسري سبك اعزام نمايد.
18-اسامي و مدارك مورد نياز شركت كنندگان در آزمون سراسري حداقل 5 روز قبل از برگزاري به سبك ارسال شود.مقررات صدور گواهينامه


1- نماينده فرم گواهينامه زرد و سبز از سوي سبك تهيه و در اختيار مربيان استــان قــرار مي گيرد تا مقدمات صدور گواهينامه توسط مربي صورت پذيرد.
2- مربيان ونمايندگان هر استان مجاز به صدور گواهينامه هاي زرد و سبز مربوطه به حوزه فعاليت خود مي باشند.
3-مربيــان هر استـان مجاز به صدور استفاده از هيچ يك از گواهينامه هاي مربوطه به استانهاي ديگر نمي باشند در غير اين صورت به عنوان عمل غير قانوني محسوب و موجب پيگيري مي باشند.
4- كليه گواهينامه هاي صادره توسط مربيان و نمايندگان(زرد، سبز) ميبايست داراي مشخصات زير باشند.
1-4- مشخصات شناسنامه آزمون دهنده.
2-4- عكس آزمون دهنده ممهور به مهر مربي و يا باشگاه مربوطه.
3-4- مهر و امضاء مسئول آموزش(مربي مربوطه)
4-4- مهر و امضاء مسئول سبك.
5-كليه گواهينامه هاي صادره به شرح بند 4 در صورت انتقال هنرجو به استانهاي ديگر داراي اعتبار مي باشند.
6-هزينه هاي دريافتي بايد طبق جداول اعلام شده انجام گرفته و مربيان و نمايندگان نبايد هيچگونه وجه اضافي از هنر جو در يافت نمايند.
7- روساي هيئت محترم همگاني استانهاي كشور در صورتيكه در آن استان مناطقي به عنوان محروم از سوي مراجع ذيصلاح كشور اعلام گرديده مجاز مي باشند حداكثر تا 30% به عنوان تخفيف ويژه مناطق محروم از هزينه ها كسر و موضوع را كتباً به مربيان آن منطقه ابلاغ نمايند.


توضيحات:
الف: بند 1و2 توسط مربيان باشگاه و مكانهاي آموزشي دريافت مي گردد.
ب: بند 3 لغايت 6 توسط سبك دفاع شخصي و سلاحهاي سرد فدراسيون انجام و وجه توسط سبك دريافت مي گردد.
ج: بند 7 لغايت بند 13 توسط سبك هاپکیدو و فدراسيون دريافت مي گردد.
استاژ: حق التدريس مدرسين كلاسهاي عملي استاژ طبق تعرفه سازمان تربيت بدني و فدراسيون دريافت خواهد گرديد.
ملاحضات: با توجه به اينكه مبلغ حق آزمون و صدور حكم كمربند قرمز به بالا متعلق به سبك مي باشد مي بايست مبلغ يكجا دريافت و تحويل سبك شود.
علاوه بر مبلغ ذكر شده نماينده استان مجاز است در برگزاري استاژها يا آزمونهاي استاني30% بيشتر جهت صرف در هزينه هاي موجود دريافت نمايد.


اعلام نتايج و صدور احكام

1- مبالغ و مدارك صدور احكام همزمان با ثبت نام متقاضيان دريافت مي گردد.
2- نتايج در پايان هر آزمون اعلام مي گردد.
3- صدور حكم زرد و سبز با معرفي مربي صادر مي گردد.
4- صدور حكم قرمز به بالا را تنها با تائيد سبك انجام مي پذيرد.
5- داوطلباني كه براي دريافت درجه كمربند در آزمون شركت مي نمايند در صورت مردود شدن
نيازي به محدوديت زمان(سپري شدن زمان) براي آزمون مجدد ندارند و مي توانند در آزمون
بعدي همان استان يا آزمون سراسري شركت نمايند.


حق الزحمه اعضاء كميته آزمون

حق الزحمه اعضاء كميته آزمون(حداقل 8 ساعت و حداكثر 16 ساعت) بشرح زير مي باشد:
1- عضو كميته آزمون با دارا بودن كمربند مشكي دان 1 مطلبق با حق الزحمه مدرسين مربيگري
درجه 3 با مدرك ليسانس.
2- عضو كميته آزمون با دارا بودن كمربند مشكي دان 2 مطابق با حق الزحمه ساعتي مدرسين درجه
2 مدرك فوق ليسانس.
3- عضو كميته آزمون با دارا بودن كمربند مشكي دان 3 مطابق با حق الزحمه ساعتي مدرسين مربيگري
درجه 1 با مدرك فوق ليسانس.
4- عضو كميته آزمون با دارا بودن كمربند مشكي دان 4 مطابق با حق الزحمه ساعتي مدرسين مربيگري
درجه بين المللي با مدرك فوق ليسانس.

شرح وظايف كميته داوران


اهداف: بالا بردن سطح كمي و كيفي داوران بر اساس آخرين قوانين كميته داوران بمنظور قضاوت عادلانه در مسابقات.
وظايف
1- اخذ آخرين قوانين و اطلاعات و اخبار از منابع ذيصلاح و انتشار در بين داوران كشور.
2- انتخـاب و معرفـي داوران مـورد نظر در هر مسـابقه و هـمكاري لازم در امـر بـرگـزاري مسـابقات
سبك هاپکیدو
3- نظارت و ارزيابي عملكرد در كليه مسابقات.
4- برگزراي دوره هاي هماهنگي ساليانه.
5- برگزاري جلسات هماهنگي ساليانه.
6- تشكيل پرونده براي كليه داوران.
7- معرفي داوران واجد الشرايط جهت شركت در كلاس ارتقاء داخلي.
8- انتخاب و معرفي داوران واجد الشرايط.
9- ارائه گزارش عملكرد به رئيس سبك.
10- ارتباط و همكاري با ساير قسمتهاي سبك هاپکیدو.
11- انجام ساير امور محوله از طرف مسئول سبك هاپکیدو.
12- اعزام مدرس داوري به استانها.


شرايط عمومي شركت در كلاس داوري

1- متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.
2- دارا بودن سلامت جسماني و تناسب اندام به تائيد فدراسيون پزشكي يا بهداري استان.
3- دارا بودن ديپلم متوسطه.
4- دارا بودن پايان خدمت يا معافيت (آقايان).
5- آشنا بودن به رشته هنر رزمی  هاپکیدو


شرايط جهت شركت در دوره داوري درجه 3


1- ارائه اصل و فتوكپي گواهينامه كمربند مشکی

2-ارائه معرفي نامه از هيئت مربوطه.
3- فتوكپي شناسنامه يك برگ.
4- سه قطعه عكس 4*3 .
5- دارا بودن حداقل 20 سال سن براي آقايان- 18 سال براي خانمها.
6- پرداخت هزينه شركت در دوره.
7- افرادي كه فاقد ديپلم مي باشند در صورتي مي توانند در كلاس شركت كنند كه داراي حكم قهرماني كشور يا حكم كمربند مشكي دان 2 با گواهي 3 سال سابقه آموزشي مورد تائيد مربي و هيئت مربوطه باشند.شرايط اختصاصي جهت شركت در دوره داوري درجه2


1- ارائه اصل و كپي گواهينامه كمربند مشكي دان 1.
2- ارائه معرفينامه از هيئت همگاني استان مربوطه.
3- يك برگ فتوكپي شناسنامه.
4- سه قطعه عكس 4*3 .
5- دارا بودن حداقل 23 سال سن.
6- ارائه گواهينامه شركت در دو دوره داوري مسابقات استاني و يكدوره مسابقات كشوري از هيئت و سبك دفاع شخصي هاپکیدو

7- ارائه گواهينامه داوري درجه 3 جهت تائيد داوران براي شركت در دوره درجه 2.
8- پرداخت هزينه شركت در دوره.شرايط اختصاصي جهت شركت در دوره داوري درجه 1


1- ارائه اصل و كپي گواهينامه كمربند مشكي دان 2.
2- ارائه معرفينامه از هيئت مربوطه.
3- فتوكپي شناسنامه يك برگ.
4- سه قطعه عكس 4*3 .
5- دارا بودن حداقل 26 سال سن.
6- پرداخت هزينه شركت در دوره.
7- ارائه گواهينامه شركت در سه دوره داوري استاني و دو دوره داوري كشوري از هيئت و سبك.
8- ارائه گواهينامه داوري درجه 2 جهت تائيد كميته داوران براي شركت در دوره درجه1.شرايط دريافت گواهينامه داوري ممتاز داخلي


1- ارائه اصل و كپي گواهينامه داوري درجه 1.
2- سابق قضاوت حداقل در دوره مسابقات استاني و شش دوره مسابقات كشوري( مجموعاً 16 دوره).
3- دارا بودن گواهينامه كمربند مشكي دان 3.
4- پرداخت هزينه شركت در دروه.به اشتراک گذاری این مطلب در

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 04 بهمن 1390 ساعت 17:27
 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir