راز آرامش درون PDF چاپ نامه الکترونیک
حکایات مدیریتی - حکایات آموزنده

راز آرامش درون خویشنداری است. انرژی‌های خود را پراکنده نکن. آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن.
راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.
راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
راز آرامش درون در آسایش درون است. آسایش جسمانی، عاطفی، ذهنی و سپس معنوی است

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir