امام سجاد(ع)میفرماید PDF چاپ نامه الکترونیک
حکایات مدیریتی - حکایات آموزنده

امام سجاد(ع)میفرماید :

آدم های بزرگ همیشه از ایده ها حرف میزنند و آدمهای متوسط از رویدادها و آدمهای ضعیف از دیگران.

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir