حکایت بحران و راه حل PDF چاپ نامه الکترونیک
حکایات مدیریتی - حکایات آموزنده

حکایت بحران و راه حل

روزي دو نفر در جنگل قدم مي زدند.
ناگهان شيري در مقابل آنها ظاهر شد.
يكي از آنها سريع كفش ورزشي اش را از كوله پشتي بيرون آورد و پوشيد.
ديگري گفت بي جهت آماده نشو هيچ انساني نمي تواند از شير سريعتر بدود.
مرد اول به دومي گفت : قرار نيست از شير سريعتر بدوم. كافيست از تو سريعتر بدوم

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir