سه چیز در زندگی پایدار نیستند PDF چاپ نامه الکترونیک
حکایات مدیریتی - حکایات آموزنده

سه چیز در زندگی پایدار نیستند

Dreams رویاها

Success موفقیت ها

Fortune شانسThree things in life that, one gone never come back

سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند


Time زمان

Words گفتار

Opportunity موقعیت

Three things in human life are destroyed

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند


Alcohl الکل

Pride غرور

Anger عصبانیتThree things that humans make

سه چیز انسانها را می سازند


Hard Work کار سخت

Sincerity صمیمیت

Commitment تعهدThree things in life that are most valuable

سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند

Love عشق

Self-Confidence اعتماد به نفس

Friends دوستانThree things in life that may never be lost

سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند

Peace آرامش

Hope امید

Honesty صداقتDo not rely on three things never

به سه چیز هرگز تکیه نکن

Pride غرور

Lie دروغ

Love عشقHappiness in our lives has three primary

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است


Experience Yesterday تجربه از دیروز

Use Today استفاده از امروز

Hope Tomorrow امید به فرداRuin our lives is the three principle

تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است

Regret Yesterday حسرت دیروز

Waste Today اتلاف امروز

Fear of Tomorrow ترس از فردا

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir